Výběr místa:

Registrace EORI

Registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (EORI)

Počet požadovaný ve všech celních režimech

Všechny podniky v EU, od živnostníků nahoru, vyžadují při dovozu nebo vývozu jakéhokoli komerčního nákladu z nebo do zahraničí (mimo EU) číslo EORI. Co potřebujete vědět:

Číslo EORI (systém referenčních čísel UCC nebo Traders Union byl aktualizován)

Číslo EORI (registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů) je identifikační číslo provozovatele platné v celé Evropské unii a například nahrazuje německé celní číslo. Jelikož nařízení (ES) č. 312/2009, kterým se mění prováděcí pravidla k celnímu kodexu, vstoupilo v platnost dne 1. července 2009, je toto číslo nezbytným předpokladem pro celní odbavení v Evropské unii.

Použití čísla EORI

Číslo EORI by mělo být uvedeno za účelem identifikace hospodářských subjektů, zejména při podávání celních prohlášení a vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášení.

Přečtěte si více

Číslo EORI (registrace a identifikace hospodářských subjektů) je jedinečné číslo vydané příslušnými orgány v Evropské unii, které umožňuje celním orgánům identifikovat hospodářské subjekty a případně další osoby. Právním základem pro přidělení tohoto čísla je článek 9 celního kodexu Unie (například - Unionszollkodex - UZK) ve spojení s čl. 1 odst. 18 nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje celní kodex Unie - akt v přenesené pravomoci (Delegierte Verordnung zum UZK - DA).

Hospodářský subjekt je osoba, která se v rámci své obchodní činnosti podílí na činnostech, na které se vztahují celní předpisy. Provozovatel usazený v Evropské unii požádá o číslo EORI v členském státě, v němž má bydliště (čl. 9 odst. 1 UZK). Provozovatelé ze třetích zemí se zaregistrují v prvním členském státě, ve kterém chtějí podat celní prohlášení nebo požádat o rozhodnutí (čl. 9 odst. 2 UZK ve spojení s čl. 5 odst. 6 DA).

Hospodářské subjekty mají povinnost uvést v celních prohlášeních číslo EORI.

Osoby jiné než hospodářské subjekty (soukromé osoby) nejsou obecně povinny mít číslo EORI, pokud podávají písemná nebo elektronická celní prohlášení pouze příležitostně, tj. Méně než desetkrát ročně (čl. 9 odst. 3 UZK ve spojení s Článek 6 DA). Toto ustanovení se rovněž použije, pokud jsou přímo zastoupeni poskytovatelem služeb (jako jsou poštovní nebo expresní služby).

Pokud však jde o vývozy, pro které je vyžadováno povolení, je i soukromá osoba obecně povinna poskytnout číslo EORI, kdykoli je to nezbytné pro správní řízení před Federálním hospodářským a kontrolním úřadem (BAFA).

V písemných a elektronických celních prohlášeních musí být uvedena čísla EORI následujících osob:

  • deklarant a jeho celní zástupce (čl. 5 odst. 15 a 6 UZK),
  • příjemce, v případě dovozu,
  • příjemce / vývozce a subdodavatel, v případě zásilky / vývozu.

Uvedení čísla EORI není obecně nutné pro žádná celní prohlášení, která vyžadují pouze vložení jiných údajů, než jsou údaje uvedené v přílohách B, DA a / nebo v příloze 9 delegovaného nařízení, které doplňují UZK, pokud jde o přechodná pravidla (tj. Verordnung zum UZK mit Übergangsbestimmungen - TDA), například dokument ATA Carnet.

V souhrnných vstupních a / nebo výstupních prohlášeních musí být uvedena čísla EORI následujících osob:

  • dopravce (v ATLAS-EAS: „Verbringer“), v případě vstupu,
  • deklarant (čl. 5 odst. 15 UZK; v ATLAS-EAS: „SumA-Verantwortlicher“) a / nebo pověřený deklarant,
  • příjemce (je-li znám), v případě vstupu,
  • odesílatel / vývozce (pokud je znám), v případě výstupu.

V prohlášeních o dočasném uskladnění musí být uvedena čísla EORI těchto osob:

  • přednášející,
  • depozitář,
  • oprávněná osoba.

Číslo EORI se používá jako identifikační a / nebo správní kód, podle kterého se zaznamenávají údaje o adrese provozovatele, veškerá udělená oprávnění a síťová připojení, která má k dispozici, v souladu s předpisy o ochraně údajů.

Číslo EORI se rovněž uvádí v rámci schvalovacích řízení před Federálním úřadem pro hospodářskou a vývozní kontrolu (BAFA) a / nebo Federálním institutem pro zemědělství a potraviny (BLE). Stejně tak je třeba, abyste daňovému úřadu poskytli důkazy o tom, že byla zaplacena dovozní DPH stanovená prostřednictvím elektronického (bezpapírového) řízení ATLAS.

Vyžádání čísla EORI a změna údajů o provozovateli

Číslo EORI musí být formálně vyžádáno od Ústředního celního úřadu.

Přečtěte si více

Postup žádosti

Číslo EORI přiděluje na žádost a zdarma (v případě Německa) Generální ředitelství celních úřadů pro správu hlavních dat v Drážďanech (GZD - DO Dresden - Stammdatenmanagement).

K formální žádosti o přidělení čísla EORI (například v Německu) se použije žádost online operátora (Internetbeteiligtenantrag, IBA) nebo formulář 0870 (Operátor - kmenová data - číslo EORI). Žádost musí být opatřena právoplatným podpisem a musí být zaslána spolu s nezbytnými podpůrnými dokumenty společnosti GZD - DO Dresden - Stammdatenmanagement e-mailem (jako soubor dokumentu PDF), poštovním dopisem nebo faxem.

Při otevírání požadavku online operátora nebo formuláře 0870 najdete návod, jak vyplnit žádost.

Dodržujte prosím pokyny týkající se požadovaných podkladů. Jako příklad musí být k žádosti přiložen výpis z obchodního rejstříku nebo vaše obchodní registrace.

Všechna povinná pole musí být vyplněna. Pokud některé údaje ještě nejsou známy (například identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty), musí být uvedeno ve formuláři žádosti. Chybějící údaje musí být znovu odeslány co nejrychleji pomocí žádosti online operátora nebo na formuláři 0870 s uvedením již přiděleného čísla EORI. Číslo EORI je požadováno včas před zahájením jakýchkoli činností, na které se vztahují celní předpisy.

V souladu s přílohou E dodatku E delegovaného nařízení, kterým se doplňuje UCC, pokud jde o přechodná pravidla (Delegierte Verordnung zum UZK mit Übergangsbestimmungen - TDA), jsou hlavní data EORI (která odpovídají kmenovým datům ATLAS) předávána do EU, kde jsou k dispozici pro dotazy orgánů jiných evropských členských států. Kromě toho existuje možnost provést online průzkum za účelem potvrzení platnosti čísel EORI. Pokud byl autorizován přístup třetích stran k údajům, lze získat také jméno a adresu hospodářského subjektu.

Německé právní předpisy o ochraně údajů stanoví, že německé hospodářské subjekty musejí vyjádřit svůj písemný souhlas, než budou jejich údaje předány do EU a prozkoumány online.

Reprezentace uspořádání

Je-li žádost podána jménem hospodářského subjektu zástupcem, musí být k žádosti přiložen schvalovací dopis podepsaný zastoupenou stranou. Takový schvalovací dopis musí být jasně uveden na formuláři žádosti.

K žádosti se přiloží úplné kontaktní údaje zástupce.

Zástupce bude následně GZD - DO Dresden - Stammdatenmanagement informován o přidělení čísla EORI.

Postup při změně

Pokud si přejete provést změnu svých kmenových údajů, musíte o tom informovat kancelář GZD - DO Dresden - Stammdatenmanagement, opět pomocí žádosti provozovatele online nebo pomocí formuláře 0870. K příslušné žádosti o změnu se přiloží buď výpis z obchodního rejstříku, nebo váš registrace firmy.

Ukončení závazku musí být oznámeno také pomocí online požadavku operátora nebo na formuláři 0870. EORI číslo operátora bude poté zrušeno.

Další čísla, která by neměla být zaměňována s číslem EORI

Kódové číslo, identifikační číslo daně z přidané hodnoty, daňové číslo a číslo spotřební daně.

Přečtěte si více

Číselný kód

Kromě toho, že se používá jako kód pro určité zboží, používá se také 11místné číselné kódové číslo (příklad: 9503 0095 00 0) jako kód pro konkrétní akce, jako je například sazba cla nebo požadavky na povolení. Musí být uveden v celních prohlášeních v papírové a elektronické podobě.

DIČ

V souladu s evropskými směrnicemi je identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) tvořeno národním identifikátorem a maximálně 12 dalšími znaky - například v Německu je zkratka DE plus 9 číslic (příklad: DE 123456789). K provádění správného uplatňování zásady země určení, která je pro Evropskou unii zásadní, je toto číslo požadováno podniky zapojenými do obchodu uvnitř Společenství a je přiděleno na žádost německého ústředního daňového úřadu (Bundeszentralamt für Steuern).

Daňové číslo

Daňové číslo (příklad: 06/001/5822/0) přiděluje vnitrostátní daňový úřad (Finanzamt) při předkládání daňových přiznání a / nebo pravidelných daňových přiznání. Toto číslo je tvořeno číslem daňového úřadu, číslem okresu a dalšími číslicemi, jako je sériové číslo, a proto zde nelze uvést žádné definitivní informace týkající se přesné délky tohoto čísla.

Číslo spotřební daně

Důležitým údajem o tom, že podnik má právo účastnit se řízení o pozastavení daně (spotřební daň), je číslo spotřební daně. V Německu je přidělována hlavními celními úřady v rámci povolení k výrobě / skladování a / nebo povolení jako registrovaný příjemce. Německé číslo spotřební daně má 13 míst a může být složeno takto (příklad): DE 1234567890 8.

Kliknutím níže ověřte své číslo EORI online