Výběr místa:

Ochrana soukromí

Důvěra lidí, jejichž osobní údaje zpracováváme, a dodržování zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů jsou pro nás velmi důležitá. Rádi bychom vás informovali o našich zásadách shromažďování, zpracování, zabezpečení, přenosu a používání osobních údajů a informovali vás, na koho se můžete ve věcech týkajících se osobních údajů obrátit.

V souladu s požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „nařízení“), informujeme následující:

(1) Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů (dále jen „správce“) je:

amavat Sp. z o.o. se sídlem v ul. Zwycięska 45, 53-033 Wrocław
KRS: 0000374411
NIP: 8961511786

Provozovatel odpovídá za používání osobních údajů bezpečným způsobem, v souladu s účely, pro které byly shromážděny, a v souladu s platnými právními předpisy.

(2) Kontakt s kontrolérem

Kontaktní údaje správce:
– telefon: +48 71 388 13 00
– e-mailem: gdpr@getsix.pl
– adresa korespondence: ul. Zwycięska 45, 53-033 Wrocław

Kontakt s inspektorem ochrany údajů:
– Mr Sebastian Możejko
– telefon: +48 71 388 13 00
– e-mailem: gdpr@getsix.pl
– adresa korespondence: ul. Zwycięska 45, 53-033 Wrocław

Obecná ustanovení

Shromažďované osobní údaje používáme pouze pro konkrétní legitimní účely, pro které byly tyto údaje shromažďovány. Rozsah osobních údajů, účel jejich zpracování, právní základ pro takové zpracování, doba zpracování a kategorie příjemců údajů vyplývají z právních požadavků správce a povahy a rozsahu opatření přijatých subjektem údajů.

(3) Účel zpracování údajů kontrolérem, právní základ pro zpracování a doba uchovávání:

(a) Účel zpracování dat: Přijměte opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy (např. příprava nabídky).

právní základ pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení („plnění smlouvy“)
Období uchovávání: Data se ukládají po dobu nezbytnou pro dokončení, ukončení nebo vypršení smlouvy a po dobu, po které mohou vypršet jakékoli právní nároky.

(b) Účel zpracování dat: Uzavření a plnění smlouvy (včetně zajištění odpovídající kvality služeb)

právní základ pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení („plnění smlouvy“)
Období uchovávání: Data jsou ukládána po dobu nezbytnou k dokončení, ukončení nebo vypršení smlouvy a veškerých dohod a po dobu, po které mohou vypršet jakékoli právní nároky.

(c) Účel zpracování dat: Provádění přímého marketingu (směrování zpráv pečlivě vybraným jednotlivým klientům, v individuálním kontaktu za účelem získání přímé odpovědi (odpověď))

právní základ pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení („legitimní zájmy sledované správcem“)
Období uchovávání: Data se ukládají po dobu legitimního zájmu sledovaného správcem a po dobu, po které mohou vypršet jakékoli právní nároky. V případě účinného odporu proti použití osobních údajů subjektu údajů, správce již nebude tyto údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

(d) Účel zpracování dat: Provádění marketingu

právní základ pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (dále jen „souhlas subjektu údajů“)
Doba uchovávání: Data se ukládají, dokud subjekt údajů nezruší souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro marketingové účely.

(e) Účel zpracování dat: Vydávání, shromažďování a uchovávání faktur a účetních dokladů, jakož i vedení účetních knih

právní základ pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení („splnění právní povinnosti“) ve vztahu k čl. 74 odst. 2 zákona o účetnictví a čl. 86 odst. 1 zákona o daňovém řádu.
Období uchovávání: Data se ukládají za období, ve kterém rezervy nařizují vedení účetnictví a účetních dokladů (tj. Po dobu 5 let, počínaje počátkem roku následujícího po fiskálním roce, k němuž se údaje vztahují), a za období po kterém mohou vypršet jakékoli daňové závazky.

(f) Účel zpracování dat: Odpovědi na stížnosti ve lhůtě a ve formě stanovené zákonem

právní základ pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení („splnění zákonné povinnosti“)
Doba uchovávání: Data se ukládají po dobu 1 roku po uplynutí záruční doby nebo vyřízení reklamace a poté po dobu, po které mohou vypršet právní nároky.

(g) Účel zpracování dat: Vyjádření názoru klienta

právní základ pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (dále jen „souhlas subjektu údajů“)
Doba uchovávání: Data se ukládají, dokud subjekt údajů nezruší souhlas s dalším zpracováním svých údajů za tímto účelem.

(h) Účel zpracování dat: Detekce a prevence zneužití

právní základ pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení („splnění zákonné povinnosti“)
Období uchovávání: Data se ukládají po dobu trvání smlouvy a poté po dobu, po které vyprší nároky vyplývající ze smlouvy. Pokud správce uplatňuje nároky nebo oznamuje příslušné orgány - po dobu trvání tohoto řízení a „po dobu 5 let od začátku roku následujícího po fiskálním roce, ve kterém byly operace, transakce a řízení konečně ukončeny, vyplaceny, vypořádány nebo vypršely“.

(i) Účel zpracování dat: Stanovení, obrana a vymáhání nároků vznesených Řadičem nebo proti němu (včetně prodeje dluhu jinému subjektu)

právní základ pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení („oprávněné zájmy, které sleduje správce“) ve vztahu k čl. 74 odst. 2 zákona o účetnictví.

Doba uložení: Data jsou uložena:

  • po dobu, po které nároky ze smlouvy vyprší,
  • pokud správce uplatní takové pohledávky v občanském nebo trestním nebo daňovém řízení, musí být účetní doklady (které mohou obsahovat osobní údaje) uchovávány „po dobu 5 let od začátku roku následujícího po fiskálním roce, ve kterém operace, transakce a řízení byly nakonec dokončeny, vyplaceny, vypořádány nebo vypršely“,
  • po dobu, po kterou může mít správce právní následky nedodržení, např. být pokutován správní pokutou.

(4) Příjemci dat

Aby mohl uzavřít smlouvu a zajistit řádné fungování webové stránky správce, využívá služeb třetích stran, které s ním spolupracují (například: poštovní služby, kurýři, subjekty platebních služeb). Osobní údaje jsou předávány třetím stranám, pouze pokud a v míře, která vyžaduje dosažení účelu zpracování. Osobní údaje poskytnuté třetím stranám mohou být použity pouze pro účely úkolu nařízeného Správcem.

Osobní údaje mohou být poskytovány následujícím příjemcům, kteří spolupracují s Kontrolérem:

  • členové HLB International – v míře nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů sledovaných správcem, včetně interních správních účelů,
  • subjekty provádějící poštovní, kurýrní a podobné činnosti (např. kurýrní makléři) – v rozsahu nezbytném k provedení dodávky a korespondence,
  • vybrané subjekty jednající jménem kontrolora při řešení účetních, daňových, poradenských, právních otázek a vymáhání pohledávek (včetně subjektů nakupujících dluh) – v míře nezbytné k provedení zvláštního účelu zpracování,
  • subjekty poskytující služby technické pomoci poskytované poskytovatelům Controlleru a poskytovatelům IT řešení umožňujícím provozovat Controller (například poskytovatelé softwaru, e-mailu a hostingu) - Controller poskytuje osobní údaje důvěryhodnému poskytovateli jednající jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném k provádět specifický účel zpracování,
  • poskytovatelé řešení, která slouží k vyjádření / zveřejnění názorů klientů – v míře nezbytné k vyjádření takových názorů.

(5) Přenos údajů mimo EHP

Osobní údaje mohou být přenášeny mimo Evropský hospodářský prostor (včetně Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska a Norska) do společnosti Google LLC na základě příslušných právních záruk, což jsou standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů schválené Evropskou komisí; viz také bod 9 Online analýza.

(6) Práva subjektu údajů

Ke zpracování osobních údajů není třeba žádného souhlasu, pokud mimo jiné: zpracování je nezbytné k provedení smlouvy nebo k přijetí opatření před uzavřením smlouvy, vyplývá z právní povinnosti správce nebo je nezbytné k provedení legitimního zájem řadiče. Je-li souhlas nezbytný pro to, aby bylo možné zpracovat osobní údaje pro konkrétní účel, požádá o takový souhlas správce. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

V případě odvolání souhlasu již nebudou údaje zpracovávány v rozsahu, v jakém byl souhlas udělen, ale odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho zrušením. .

V souladu se zásadami stanovenými v nařízení má subjekt údajů rovněž právo: požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se jich týkají, opravit je, odstranit („být zapomenut“) nebo omezit jejich zpracování, na proti zpracování, stejně jako k přenosu takových dat.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, lze kdykoli vznést námitky proti zpracování těchto údajů pro účely marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém se zpracování týká přímého marketingu.

Za účelem splnění výše uvedených práv by měla být žádost podána Controllerovi e-mailem, dopisem nebo osobně v kanceláři Controller; Kontaktní údaje správce jsou uvedeny v bodě 2 výše. Aby se zajistilo, že osoba podávající žádost je oprávněna podat žádost, může správce požadovat další informace potvrzující totožnost předkládající osoby.

Ustanovení nařízení naznačují, do jaké míry lze každé z těchto práv využít. To bude záviset zejména na právním základě a účelu zpracování osobních údajů správcem. Výše uvedená práva lze využívat bezplatně, ne často, jednou za 6 měsíců. V případě, že jsou požadavky subjektu údajů zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jeho pokračující povahy, může správce v souladu s článkem 12 nařízení účtovat poplatek.

Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorčímu orgánu, tj. Předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

(7) Povinnost nebo povinnost poskytnout osobní údaje

Využití služeb správce a poskytování osobních údajů mu je dobrovolné. Subjekt údajů je však povinen jej poskytnout v souvislosti s:

  • uzavření smlouvy s Controllerem – v tomto případě je poskytnutí osobních údajů smluvní podmínkou a subjekt údajů je povinen poskytnout požadované údaje, pokud chtějí uzavřít smlouvu s Správcem. Pokaždé se subjektu údajů sdělí rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy. Neposkytnutí těchto údajů má za následek neuzavření takové smlouvy.
  • plnění povinností vyplývajících z ustanovení zákona o správci – v takovém případě je poskytnutí osobních údajů zákonnou podmínkou vyplývající z ustanovení ukládajících Provozovateli povinnost zpracovávat osobní údaje (např. v souvislosti s povinností vystavovat, shromažďovat a ukládat faktury a účetní doklady a vést účetní knihy). Pokud tyto údaje neposkytnete, znemožní Řadiči splnit uvedené povinnosti, což bude mít za následek neuzavření smlouvy.

(8) Použití údajů pro reklamní účely

8.1 Zpravodaj
Náš informační bulletin je zasílán pouze lidem, kteří nám dali souhlas s jeho zasláním uvedením jejich e-mailové adresy. Souhlas s přijetím bulletinu lze kdykoli odvolat kliknutím na odkaz pro odhlášení uvedený v každém zasílaném bulletinu nebo kontaktováním správce na výše uvedené adrese.

Nezbytné osobní údaje mohou být přenášeny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor z důvodu informačního zpravodaje poskytovaného správcem. Převod je proto nezbytný pro poskytování služeb uživateli. V takovém případě se předávání údajů provádí na základě příslušných záruk v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů.

Řadič aktuálně odesílá zpravodaj pomocí platformy MailChimp, proto je příjemcem vašich dat společnost The Rocket Science Group LLC se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.

Tento subjekt zaručuje, že osobní údaje přenášené do Spojených států amerických jsou bezpečné, protože jsou chráněny podle dohody mezi EU a USA - viz také Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46 / ES o přiměřenosti ochrany poskytované EU-U.S. Ochrana soukromí (oznámeno pod číslem K (2016) 4176) (Text s významem pro EHP)

Chcete-li získat další informace o bezpečnostních opatřeních, o tom, jak získat kopie těchto bezpečnostních opatření a kde je zpřístupnit, kontaktujte správce na výše uvedené adrese.

8.2 Bannerová reklama
Bannerová reklama je reklama, která uživatele přesune na jiný web kliknutím na něj. V rámci bannerové reklamy se uživatelům zobrazují například produkty, které si uživatelé prohlíželi, nebo podobné produkty. Můžeme také prezentovat reklamy našich partnerů.

Bannerová reklama používá cookies nebo pixely. Přímé informace o Uživateli se neuloží. Používají se pouze pseudonymizovaná data. Níže jsou uvedeny další informace o souborech cookie, pixelech a přesměrování / remarketingu.

8.3 Soubory cookie
Webové stránky řadiče používají soubory cookie, tj. Textové soubory uložené v zařízení uživatele. Tyto soubory umožňují analyzovat způsob používání webu a identifikovat webový prohlížeč uživatele. Zadáním příslušného nastavení prohlížeče můžete zablokovat instalaci cookies - to může omezit funkčnost webu.

Řadič může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie pro anonymní analýzu aktivit návštěvníků, studovat jejich chování (např. Otevírání konkrétních webových stránek) za účelem poskytování reklam přizpůsobených jejich očekávaným zájmům, a to i při návštěvě jiných partnerských webů společnosti Google Inc. a Facebook Ireland Ltd. reklamní síť a pro zlepšení správy webových stránek Controller.

8.4 Cílení na místě
Řadič používá technologii cookies k provádění analýzy aktivit návštěvníků (např. Otevírání konkrétních podstránek) a může Uživateli předkládat reklamy a / nebo speciální nabídky. Účelem těchto činností je poskytnout uživateli obsah, který nejlépe odpovídá oblasti jeho vyhledávání.

8.5 Retargeting, cookies třetích stran a sběr dat třetích stran pro účely bannerové reklamy
Webové stránky řadiče používají technologii přesměrování (remarketing).

Řadič používá služby třetích stran, které používají soubory cookie na webových stránkách Řadiče, jsou:

Google Analytics, Universal Analytics a Google Remarketing poskytované společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Podrobné informace o fungování výše uvedených služeb jsou k dispozici na adrese www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ viz také https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl

a

Facebook Pixel poskytnuté společností Facebook Ireland Limited (4 náměstí Grand Canal, přístav Grand Canal, Dublin 2, Irsko). Podrobné informace jsou k dispozici na adrese https://www.facebook.com/about/privacy

Uživatel může cookies zakázat změnou nastavení svého webového prohlížeče.

8.6 Jak můžete blokovat ukládání cookies?
Aby bylo možné blokovat ukládání cookies, měl by uživatel povolit, aby nastavení ve webovém prohlížeči akceptovalo ukládání cookies, pouze pokud s tím souhlasí.

Chcete-li přijmout použití cookies správce a současně zablokovat používání souborů cookie třetích stran, vyberte v nastavení prohlížeče možnost „Blokovat soubory cookie webových stránek třetích stran“.

8.7 Soutěže, průzkum trhu a průzkumy veřejného mínění
Každá soutěžní a propagační kampaň má samostatný řád. Za účelem účasti v nich je Uživatel vyzván k poskytnutí osobních údajů uvedených v Pravidlech a udělením souhlasu, včetně použití telekomunikačních zařízení při průzkumu trhu nebo průzkumu veřejného mínění (telefonní číslo, e-mailová adresa), soutěží organizátor za účelem přímého marketingu kontrolérem. Sdílené osobní údaje budou zpracovány za účelem provedení soutěže, oznámení výher a pro potřeby průzkumu trhu nebo průzkumu názorů.

Odpovědi poskytnuté v rámci průzkumu trhu nebo průzkumu veřejného mínění nejsou zpřístupněny třetím stranám ani zveřejněny.

(9) Online analýza

Řadič používá Google Analytics poskytované společností Google pro analýzu provozu na webu. Google Analytics analyzuje chování uživatele na webu pomocí cookies. Informace generované soubory cookie o používání webové stránky uživatelem (včetně jejich IP adresy) jsou předávány společnosti Google a ukládány na jejích serverech v USA. Google tyto informace použije k analýze používání webových stránek uživatelem, k vytváření přehledů pro webové stránky pomocí služby Google Analytics a poskytování dalších služeb. Google může tyto informace také předat třetím stranám, jak vyžaduje zákon, nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google.

Používáním webu souhlasí uživatel se zpracováním svých údajů společností Google způsobem a pro výše uvedené účely.

Webové stránky analyzuje Google Analytics s příponou „_anonymizeIp ()“, a proto jsou adresy IP zpracovávány pouze ve zkrácené podobě, což znemožňuje přímé propojení adresy s daným uživatelem.

Uživatel se může odhlásit od cookies zadáním příslušného nastavení prohlížeče. To může omezit funkčnost webové stránky a nemusí být možné používat všechny její funkce.

Souhlas s ukládáním a shromažďováním osobních údajů lze kdykoli s účinností do budoucna odvolat.

Chcete-li zabránit přenosu dat generovaných souborem cookie souvisejícím s používáním webu uživatelem (včetně IP adresy) na Google a zpracováním těchto údajů společností Google, stačí stáhnout a nainstalovat blokovací plug-in. k dispozici na následující adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

(10) Soubor protokolu serveru

Webový prohlížeč poskytuje údaje o činnostech uživatele na webových stránkách Řadiče, které jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Takto uložené datové záznamy obsahují následující data: datum a čas stahování, název otevírané stránky, objem stahovaných dat, jakož i informace o verzi produktu použitého webového prohlížeče, IP adresa, URL referenčních webových stránek ( adresa webu, ze kterého byl uživatel přesměrován).

Datové záznamy souboru protokolu serveru jsou analyzovány za účelem odstranění chyb, správy výkonu serveru, ochrany před útoky DDoS a přizpůsobení nabídek.

(11) Automatizované rozhodování a profilování

Osobní údaje nebudou použity pro automatizované rozhodování, které bude mít pro subjekt údajů právní účinky, včetně profilování.

(12) Závěrečná ustanovení

Webové stránky řadiče mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky fungují nezávisle na Controlleru a Controller žádným způsobem nepodléhá dohledu. Řadič doporučuje přečíst zásady ochrany osobních údajů po přechodu na jiné webové stránky. Správce není zodpovědný za zásady zpracování dat na těchto webových stránkách.