Výběr místa:

Podmínky

1. Úvod

Tyto standardní podmínky webových stránek uvedené na této webové stránce budou spravovat vaše používání této webové stránky. Tyto podmínky budou plně použity a ovlivní vaše používání tohoto webu. Používáním tohoto webu souhlasíte s přijetím všech zde uvedených smluvních podmínek. Tento web nesmíte používat, pokud nesouhlasíte s některým z těchto standardních smluvních podmínek.

Tento web nesmí používat nezletilí nebo lidé mladší 18 let.

2. Práva k duševnímu vlastnictví

Kromě obsahu, který vlastníte, na základě těchto podmínek amavat Sp. z o.o. a/nebo jeho poskytovatelé licencí vlastní všechna práva a materiály duševního vlastnictví obsažené na této webové stránce.

Omezená licence vám byla udělena pouze za účelem prohlížení materiálů obsažených na těchto webových stránkách.

3. Omezení

Jste konkrétně omezeni na všechny následující

  • publikování jakéhokoli materiálu z webových stránek v jakýchkoli jiných médiích;
  • prodej, sublicencování a/nebo jiné komercializace jakéhokoli materiálu z webových stránek;
  • veřejně vystupující nebo zobrazující jakýkoli materiál z webových stránek;
  • používání tohoto webu jakýmkoli způsobem, který je nebo může poškodit tento web;
  • používání tohoto webu jakýmkoli způsobem, který ovlivňuje přístup uživatelů k tomuto webu;
  • používání této webové stránky v rozporu s platnými zákony a předpisy nebo jakýmkoli způsobem může poškodit webovou stránku nebo jakoukoli osobu či obchodní subjekt;
  • zapojení do jakékoli těžby dat, sběru dat, získávání dat nebo jakékoli jiné podobné činnosti související s touto webovou stránkou;
  • používání tohoto webu k zapojení do jakékoli reklamy nebo marketingu.

Některé oblasti této webové stránky jsou omezeny přístupem vámi a amavat Sp. z o.o. může dále omezit váš přístup do kterékoli oblasti tohoto webu, a to kdykoli a na základě absolutního uvážení. Jakékoli uživatelské jméno a heslo, které můžete pro tento web mít, jsou důvěrné a musíte také zachovávat důvěrnost.

4. Váš obsah

V těchto standardních podmínkách webových stránek se „vaším obsahem“ rozumí jakýkoli zvuk, text, obrázky nebo jiný materiál, který se rozhodnete na tomto webu zobrazit. Zobrazením vašeho obsahu udělujete amavat Sp. z o.o. nevýhradní, celosvětově neodvolatelná, sublicencovaná licence k použití, reprodukci, přizpůsobení, publikování, překladu a distribuci v jakémkoli a všech médiích.

Váš obsah musí být váš vlastní a nesmí porušovat práva třetích stran. amavat Sp. z o.o. si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli z vašeho obsahu z tohoto webu kdykoli bez předchozího upozornění.

5. Žádné záruky

Tento web je poskytován „tak, jak je“, se všemi chybami a amavat Sp. z o.o. nevyjadřují žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu související s touto webovou stránkou nebo s materiály obsaženými na této webové stránce. Nic, co je obsaženo na této webové stránce, nelze vykládat jako doporučení.

6. Omezení odpovědnosti

V žádném případě nesmí amavat Sp. z o.o. ani žádný z jejích úředníků, ředitelů a zaměstnanců nenese odpovědnost za nic, co by mohlo vyplynout z jakéhokoli způsobu spojeného s vaším používáním této webové stránky, ať už je taková odpovědnost na základě smlouvy. amavat Sp. z o.o., včetně jejích funkcionářů, ředitelů a zaměstnanců, neodpovídá za nepřímou, následnou nebo zvláštní odpovědnost vyplývající z nebo jakýmkoli způsobem související s vaším používáním této webové stránky.

7. Odškodnění

Tímto odškodňujete v plném rozsahu amavat Sp. z o.o. od a proti jakýmkoli a/nebo všem závazkům, nákladům, požadavkům, příčinám žaloby, škodám a výdajům vzniklým jakýmkoli způsobem v souvislosti s porušením některého z ustanovení těchto podmínek.

8. Oddělitelnost

Pokud se zjistí, že některé ustanovení těchto podmínek je podle jakéhokoli platného zákona neplatné, budou taková ustanovení odstraněna, aniž by tím byla dotčena zbývající ustanovení v tomto dokumentu.

9. Změna podmínek

amavat Sp. z o.o. je oprávněno tyto podmínky kdykoli revidovat, jak uzná za vhodné, a pomocí tohoto webu se očekává, že tyto podmínky pravidelně kontrolujete.

10. Úkol

amavat Sp. z o.o. je oprávněna postoupit, převést a zadat svá práva a/nebo povinnosti podle těchto Podmínek bez předchozího upozornění. Nemáte však povoleno postoupit, převést ani zadat subdodavatelská práva, která by podle těchto podmínek obsahovala vaše práva a/nebo povinnosti.

11. Celý souhlas

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi amavat Sp. z o.o. a vy v souvislosti s používáním této webové stránky a nahrazujete všechny předchozí dohody a ujednání.

12. Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto podmínky se budou řídit a interpretovat v souladu s právními předpisy Polského státu a vy budete podléhat nevýlučné jurisdikci státních a federálních soudů se sídlem v Polsku pro řešení jakýchkoli sporů.