Výběr místa:

Právní informace

Aktuální právní informace a dokumenty:

§1. Odkaz na webovou stránku amavat®

Propojení na webovou stránku amavat® je přípustné, pokud slouží k zpřístupnění většího množství informací o daném subjektu návštěvníkovi jiné webové stránky. Propojení ukazující zřetelné dezinformace návštěvníků prostřednictvím spojení s webovou stránkou amavat® na stránce tematicky nesouvisející je zakázáno.

Neposkytujte prosím přímé odkazy na jednotlivé stránky našeho sortimentu, protože některé navigační prvky nejsou za určitých okolností správně inicializovány v případě vzdáleného vyvolání jednotlivých stránek ASP. V reakci na podrobný dotaz vám sdělíme odkazy přímo na konkrétní fragmenty našeho obsahu. Společnost amavat® nenese žádnou odpovědnost za nesrovnalosti týkající se vyvolání webové stránky amavat® prostřednictvím jiných webových stránek.

§2. Ochrana dat

Se všemi údaji poskytnutými nebo získanými prostřednictvím této webové stránky se nakládá v souladu s federálním zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG), zákonem o ochraně údajů z telekomunikačních služeb (TDDSG), vnitrostátní dohodou o mediálních službách (MDStV) a zákon o informačních a komunikačních službách (IuKDG).

§3. Údaje předávané amavat®

Údaje předávané společnosti getsix Deutschland GmbH & Co. KG (dále amavat Europe), se sídlem ve Wroclawi, budou považovány za důvěrné a budou používány výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty uživatelem. Bez výslovného souhlasu uživatele nebudou osobní údaje předány třetím osobám.

§4. Cookies a JavaScript

Web amavat® používá cookies, např. pro zaznamenávání nastavení vztahujících se k jazyku a na straně zákazníka JavaScript, např. pro ovládání menu. Aby bylo možné plně využívat funkcí webových stránek amavat®, musí být tato nastavení aktivována v nastavení webového prohlížeče. Soubory cookie a JavaScript se používají výhradně pro navigaci na webu.

§5. Externí internetové stránky

Chtěli bychom upozornit na skutečnost, že na externích webových stránkách, které jsou propojeny odkazy na webovou stránku amavat®, mohou být shromažďována data, která nejsou přenášena na amavat®, a za jejichž použití amavat® nenese odpovědnost.

§6. Bezpečnost vložených údajů

Přístup na web amavat® probíhá přes otevřený protokol HTTP. Data zadaná návštěvníky webové stránky amavat® mohou být případně zaznamenána při transakcích také třetími stranami. Tato skutečnost je nad rámec vlivu a odpovědnosti amavat®.

§7. Poskytnuté e-mailové adresy

Poskytnutím e-mailové adresy ve formě tohoto webu naváže uživatel aktivní kontakt se společností amavat® (Opt-in). Tímto způsobem získá amavat® právo zasílat informace na zadanou e-mailovou adresu. Poskytnuté e-mailové adresy nejsou společností amavat® předávány třetím stranám.

Pokud si odesílatel nepřeje dostávat informace od amavat®, může tento odesílatel kdykoli poslat e-mail na adresu amavat®, kontaktujte nás a zadejte jako předmět „Odhlásit“. Zadaná e-mailová adresa bude odstraněna z databáze amavat®. Výše uvedeným způsobem není možné blokovat zprávy generované automaticky naším programem pro službu webové stránky potvrzující zadání dat.

Odeslání zprávy „Odhlásit“ pro e-mailovou adresu, pro kterou bylo na webu vytvořeno heslo, způsobí deaktivaci zadaných údajů a odstranění hesla ze systému.

§8. Autorská práva

Všechny články jsou chráněny autorským právem amavat®. Tato webová stránka a veškerý obsah a obrázky na ní umístěné jsou chráněny autorským právem. Jakékoli použití, které porušuje přísná omezení zákonů o autorských právech, bez předchozího písemného souhlasu amavat®, je nepřijatelné a zakázáno.

§9. Autorská práva vztahující se na partnerské internetové stránky

Autorská práva také chrání obsah partnerských webů umístěných na webových stránkách amavat®. Základem ochrany obsahu webových stránek našich partnerů jsou dvoustranné dohody uzavřené mezi partnerskou webovou stránkou a amavat®. Je nutné dodržovat také autorská a autorská práva partnerských webů amavat®.

§10. Všechna práva vyhrazena

Pouze s předchozím písemným souhlasem obsahu amavat® lze kopírovat a distribuovat, archivovat elektronicky nebo zpřístupňovat v elektronické podobě. Všechna práva vyhrazena.

§11. Autorská práva

Všechny články jsou chráněny autorským právem daného autora článku. Pokud amavat® používá pouze zkratku příjmení autora, zašleme v odpovědi na dotaz celé příjmení autora.

§12. Použití článků umístěných na této internetové stránce

Použití článků umístěných na této stránce je povoleno pouze pro osobní účely spojené se čtením informací z naší stránky návštěvníkem. Vytváření kopií není dovoleno. Pouze články umístěné v sekci Ke stažení jsou určeny k reprodukci a dalšímu šíření.

§13. Odpovědnost za externí odkazy

V rozsudku ze dne 12.9. 1999, 312 O 85/99, „Odpovědnost za odkazy“, rozhodl Krajský soud v Hamburgu, že osoba, která na internetovou stránku umístila nějaký odkaz, nese společnou odpovědnost za obsah internetové stránky, na kterou daný odkaz odkazuje. Dle tohoto rozsudku Krajského soudu je možné tomu zamezit pouze výslovným distancováním se od daného obsahu.

§14. Explicitní distancování se od obsahu externích internetových stránek, na které odkazují odkazy, a od způsobu, jakým jednají

Tímto se výslovně distancujeme od veškerého obsahu umístěného na stránkách nebo v souborech nebo grafice, k nimž vedou odkazy, které jsme vložili, a proto je neuznáváme jako svůj vlastní. Všechna porušení závazných zákonů, zvyklostí nebo mravů, které se stanou známými, budou mít za následek okamžité odstranění odkazů, záznamů, grafiky nebo jakýchkoli jiných odkazů z webových stránek amavat®. Odpovědnost za obsah a informace umístěné na připojených stránkách nebo na poskytnutých internetových adresách nese výhradně daný vlastník, poskytovatel nebo správce dané adresy URL.

§15. Odkazy na externí internetové stránky

V případě jednoduchých odkazů na externí stránky nebo webové stránky se jedná o spojení s veřejně dostupnými informacemi na webové stránce, na kterou odkaz vede. Obecně amavat® nekontroluje, zda je připojení prostřednictvím odkazu na webovou stránku amavat® přípustné.

Pokud je Vaše internetová stránka propojena prostřednictvím odkazu s naší stránkou a Vy žádné takové propojení nechcete, sdělte nám to prosím. Okamžitě daný odkaz odstraníme.

§16. Platnost odkazů

Všechny odkazy na externí poskytovatele byly zkontrolovány v době jejich zavedení s ohledem na jejich správnost. Vzhledem k tomu, že internet podléhá neustálým změnám, nemůže společnost amavat® zaručit, že v době vaší návštěvy našich webových stránek odkazy:

a) stále ještě odkazují na správnou stránku;
b) stále ještě obsahují stejný obsah jako v okamžiku jejich umístění

Zejména amavat® zdůrazňuje, že obsah odkazu není jeho vlastnictvím. amavat® navíc nepřebírá odpovědnost za obsah daných webových stránek a za způsob, jakým jednají. Odkazy na externí poskytovatele nepředstavují hodnocení nebo doporučení amavat®.

Pokud se na naší stránce setkáte s neplatným nebo nesprávným odkazem či referencemi, které porušují zákonné předpisy či zásady slušného chování, sdělte nám to prosím.

§17. Odpovědnost za obsah v souladu s MDStV

Jak je definováno v § 6 národního zákona o mediálních službách, odpovědnost za tento obsah na naší webové stránce amavat® nese představenstvo společnosti getix Deutschland GmbH & Co. KG. Jak je definováno v zákoně o tisku, odpovědnost za tento obsah na naší webové stránce amavat® nese představenstvo společnosti getix Deutschland GmbH & Co. KG.

§18. Bez záruky a odpovědnosti

Navzdory pečlivému ověřování a kontrolování zdrojů, neposkytuje redakční část žádnou záruku za pravdivost obsahu. Jakákoli odpovědnost za ztrátu či škody vzniklé v důsledku informací či obsahu umístěných na této internetové stránce je vyloučena. Platí pouze právo zveřejnění opravy či jiné verze.