Právní informace

Aktuální právní informace a dokumenty:

§1. Odkazování na internetovou stránku amavat Europe

Odkazování na internetovou stránku amavat Europe je povoleno, pokud to má sloužit ke zveřejnění většího množství informací o určité věci návštěvníkovi jiné stránky. Odkazování, které vede k mylnému informování návštěvníků prostřednictvím propojení internetové stránky amavat Europe se stránkou, jež tematicky nijak nesouvisí, je zakázáno.

Neposkytujte prosím přímé odkazy na jednotlivé stránky našeho webu, neboť některé navigační prvky nejsou za určitých okolností správně spuštěny v případě dálkového ASP přístupu k jednotlivým stránkám. Na základě Vaší podrobné žádosti Vám zašleme odkazy přímo na konkrétní části našeho obsahu. amavat Europe nenese odpovědnost za nesrovnalosti spojené se spouštěním internetové stránky amavat Europe prostřednictvím jiných internetových stránek.

§2. Ochrana údajů

Se všemi údaji poskytnutými nebo získanými prostřednictvím této internetové stránky je zacházeno v souladu s federálním zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG), zákonem o ochraně údajů z telekomunikačních služeb (TDDSG), národní dohodě o mediálních službách (MDStV) a zákonem o informačních a komunikačních službách (IuKDG).

§3. Údaje předávané amavat Europe

Údaje předávané společnosti getsix Deutschland GmbH & Co. KG (dále amavat Europe), se sídlem ve Wroclawi, budou považovány za důvěrné a budou používány výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty uživatelem. Bez výslovného souhlasu uživatele nebudou osobní údaje předány třetím osobám.

§4. Cookies a JavaScript

Internetová stránka amavat Europe využívá cookies, např. pro ukládání nastavení týkající se jazyka, a na straně zákazníka JavaScript, např. pro fungování menu. Aby bylo možné plně využít funkcí internetové stránky amavat Europe, musí být tato nastavení internetového prohlížeče aktivována. Cookies a Javascript jsou využívány výhradně pro navigaci na internetové stránce.

§5. Externí internetové stránky

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že na externích internetových stránkách, propojených odkazy s internetovou stránkou amavat Europe, mohou být shromažďovány údaje, které nejsou předávány amavat Europe a které jsou využívány způsobem, za nějž amavat Europe nenese odpovědnost.

§6. Bezpečnost vložených údajů

Přístup k internetové stránce amavat Europe je zajištěn prostřednictvím otevřeného HTTP protokolu. Údaje vkládané návštěvníky na internetovou stránku amavat Europe mohou být během transakcí také ukládány třetími stranami. Tato skutečnost leží mimo rozsah vlivu a odpovědnosti amavat Europe.

§7. Poskytnuté e-mailové adresy

Poskytnutí e-mailové adresy prostřednictvím této internetové stránky představuje aktivní navázání kontaktu s amavat Europe (Opt-in). Tímto způsobem amavat Europe získává právo zasílat na poskytnutou e-mailovou adresu informace. Poskytnuté e-mailové adresy amavat Europe nepředává třetím osobám.

Pokud si odesílatel nepřeje dostávat od amavat Europe informace, může kdykoli poslat na adresu amavat Europe e-mail s předmětem „Opt-out“. Daná e-mailová adresa bude odstraněna z databáze amavat Europe. Neexistuje možnost výše popsaným způsobem blokovat zprávy generované automaticky naším programem na obsluhu internetové stránky potvrzující vložení údajů.

Zasláním zprávy s předmětem „Opt-out“ pro e-mailovou adresu, pro kterou bylo na internetové stránce vytvořeno heslo, jsou deaktivovány vložené údaje a heslo je odstraněno ze systému.

§8. Autorská práva

Na všechny články se vztahují autorská práva amavat Europe. Tato internetová stránka a veškerý obsah a obrázky na ní vložené jsou chráněny autorskými právy. Jakékoli jejich použití porušující přísná omezení zákona o autorských právech bez předchozího souhlasu amavat Europe je nepřijatelné a zakázané.

§9. Autorská práva vztahující se na partnerské internetové stránky

Autorská práva se vztahují také na obsah partnerských internetových stránek umístěný na stránce amavat Europe. Ochrana obsahu internetových stránek našich partnerů je založena na bilaterálních dohodách uzavřených mezi partnerskými stránkami a amavat Europe. Je nezbytné dodržovat také autorská práva partnerských stránek amavat Europe.

§10. Všechna práva vyhrazena

Pouze s předchozím písemným souhlasem amavat Europe může být obsah kopírován, dále šířen, elektronicky archivován či zpřístupněn v elektronické podobě. Všechna práva vyhrazena.

§11. Autorská práva

Všechny články jsou chráněny autorskými právy autora daného článku. V případě, že amavat Europe použije pouze zkratku příjmení autora, na základě Vaší žádosti Vám zašleme jeho úplné jméno.

§12. Použití článků umístěných na této internetové stránce

Použití článků umístěných na této stránce je povoleno pouze pro osobní účely spojené se čtením informací z naší stránky návštěvníkem. Vytváření kopií není dovoleno. Pouze články umístěné v sekci Ke stažení jsou určeny k reprodukci a dalšímu šíření.

§13. Odpovědnost za externí odkazy

V rozsudku ze dne 12.9. 1999, 312 O 85/99, „Odpovědnost za odkazy“, rozhodl Krajský soud v Hamburgu, že osoba, která na internetovou stránku umístila nějaký odkaz, nese společnou odpovědnost za obsah internetové stránky, na kterou daný odkaz odkazuje. Dle tohoto rozsudku Krajského soudu je možné tomu zamezit pouze výslovným distancováním se od daného obsahu.

§14. Explicitní distancování se od obsahu externích internetových stránek, na které odkazují odkazy, a od způsobu, jakým jednají

Tímto se výslovně distancujeme od veškerého obsahu umístěného na stránkách nebo v souborech či grafických zobrazeních, na které odkazují odkazy námi umístěné, a tak je neuznáváme za své. Každé porušení závazných zákonných předpisů, zvyků či morálních zásad, o kterých se dozvíme, povede k okamžitému odstranění odkazů, zápisů, grafických zobrazení či jakýchkoli jiných forem reference z internetové stránky amavat Europe. Odpovědnost za obsah a informace umístěné na partnerských stránkách či na poskytnutých internetových adresách ponese výhradně daný vlastník, poskytovatel či správce URL.

§15. Odkazy na externí internetové stránky

V případě jednoduchých URL odkazů na externí internetové stránky je otázkou propojení s veřejně dostupnými informacemi na stránce, na kterou odkaz odkazuje. Obecně amavat Europe nekontroluje, zdali je propojení prostřednictvím odkazu se stránkou amavat Europe povoleno.

Pokud je Vaše internetová stránka propojena prostřednictvím odkazu s naší stránkou a Vy žádné takové propojení nechcete, sdělte nám to prosím. Okamžitě daný odkaz odstraníme.

§16. Platnost odkazů

Všechny odkazy na externí poskytovatele byly zkontrolovány v okamžiku jejich umístění, co se týče jejich správnosti. Vzhledem k tomu, že internet se neustále mění, nemůže amavat Europe zaručit, ž v okamžiku Vaší návštěvy naší internetové stránky odkazy:

a) stále ještě odkazují na správnou stránku;
b) stále ještě obsahují stejný obsah jako v okamžiku jejich umístění

amavat Europe zejména zdůrazňuje, že obsah odkazů není jeho vlastnictvím. amavat Europe dále nenese odpovědnost za obsah daných stránek, ani za způsob, jakým jednají. Odkazy na externí poskytovatele nepředstavují hodnocení či doporučení amavat Europe.

Pokud se na naší stránce setkáte s neplatným nebo nesprávným odkazem či referencemi, které porušují zákonné předpisy či zásady slušného chování, sdělte nám to prosím.

§17. Odpovědnost za obsah v souladu s MDStV

Podle §6 národního zákona o mediálních službách odpovědnost za obsah na internetové stránce amavat Europe, který je v našem vlastnictví, nese představenstvo getsix Deutschland GmbH & Co. KG. Podle tiskového zákona odpovědnost za obsah na internetové stránce amavat Europe, který je v našem vlastnictví, nese představenstvo getsix Deutschland GmbH & Co. KG.

§18. Bez záruky a odpovědnosti

Navzdory pečlivému ověřování a kontrolování zdrojů, neposkytuje redakční část žádnou záruku za pravdivost obsahu. Jakákoli odpovědnost za ztrátu či škody vzniklé v důsledku informací či obsahu umístěných na této internetové stránce je vyloučena. Platí pouze právo zveřejnění opravy či jiné verze.