Poradenství pro oblast DPH

Daňové poradenství

Legislativa je stále složitější a správa daní je čím dál větší prioritou. Naši odborníci jsou dobře vybaveni a zkušení, takže Vám mohou pomoci vyznat se ve složitých daňových a účetních záležitostech v Evropě a zároveň vytvořit praktický přístup šitý na míru Vašim potřebám. Náš tým se skládá z vysoce kvalifikovaných daňových poradců. Jejich hlavním cílem je poskytnout našim klientů nejlepší možná řešení. Poradenský tým amavat Europe má za cíl uspokojit potřeby našich klientů související s běžnými daněmi a souvisejícím poradenstvím. amavat Europe jim pomáhá plnit jejich povinnosti vyplývající z různých předpisů a jednat o možnostech plánování za použití našich širokých odborných znalostí a lepšího chápání, jak daně zapadají do širšího kontextu Vašich obchodních aktivit.

Daňové poradenství amavat Europe zahrnuje následující:

 • Zastupování daňových poplatníků před správci daně,
 • Vypracování daňových stanovisek, postupů a žádostí o závazné posouzení,
 • Pomoc během daňových sporů a šetření,
 • Zastupování během daňových soudních sporů,
 • Poradenství v oblasti přeshraniční DPH,
 • Kontroly DPH a vyjednávání s finančními úřady.

Poradenství v oblasti přeshraniční DPH

Pokud společnost prodává zboží nebo služby přes hranice a chce obchodovat úspěšně, musí důkladně rozumět dopadům svých transakcí na DPH.

amavat Europe může poskytnout poradenství a zajistit, že všechny povinnosti související s DPH budou identifikovány ještě dříve, než budou aktivity v dané zemi zahájeny. To je naprosto zásadní pro to, aby společnost plnila všechny své povinnosti v zemi, kde působí. Bude potřeba zvážit registraci k DPH a vůbec obecněji ověřit, že je DPH správně aplikováno.

Přestože všechny členské země musí ve své národní legislativě týkající se DPH vycházet ze Směrnice Rady EU o DPH, klikněte prosím zde pro více informací, je poměrně hodně oblastí, které jsou ještě v kompetenci jednotlivých států. To znamená, že ke stejným transakcím může být v různých členských zemích přistupováno různě – je důležité si to uvědomit a získat rady o jednotlivých zemích.

V případech, kdy je vyžadována registrace, amavat Europe poskytuje jedno kontaktní místo (tzv. one-stop-shop) pro registrace a přiznání v zemích po celé Evropě i mimo ni. Náš poradenský přístup spočívá v konkrétních radách, které zajistí, že o správné registrace je zažádáno ve správný čas. Náš specializovaný tým („compliance team“) Vám také může poskytnout aktuální informace o registraci, jakmile nastane nějaká změna, a bude Vám k dispozici, aby Vám zodpověděl jakékoli dotazy.

Kontroly DPH a jednání s finančními úřady

Finanční úřady provádí kontroly DPH pravidelně podle svého uvážení.

Je důležité, aby kontroly finančních úřadů byly správně vedeny, aby se tak minimalizoval čas a náklady spojené s kontrolou a také, aby bylo zajištěno, že finanční úřad plně porozumí podnikatelské činnosti dané společnosti a jejímu způsobu vykazování DPH.

amavat Europe může jednat s finančními úřady Vaším jménem, aby byla kontrola úspěšně ukončena. To může zahrnovat přezkoumání Vaší daňové pozice, kontrolu vystavených faktur a přezkoumání údajů uvedených v přiznáních k DPH ještě před zahájením kontroly. Náš specializovaný tým navíc může projít související korespondenci a jednat s úřady v místním jazyce, a tak rychle vyřešit jakékoli dotazy.

Řešení sporů ohledně DPH

Mezinárodní společnosti často musí řešit různé otázky s místními finančními úřady, když obchodují přes hranice. Spory mohou také nastat s dodavateli či odběrateli.

Finanční úřady se kvůli rozpočtovým deficitům stále více zaměřují na DPH, takže je ještě důležitější než kdy dříve zajistit, že firmy dobře rozumí svým povinnostem a plní je.

Ke sporům může dojít z různých důvodů a mohou záviset na povaze Vašich obchodních aktivit i zemích, ve kterých působíte; mohou nastat např. z následujících důvodů:

 • Kontroly ze strany finančních úřadů a daňové povinnosti z minulosti,
 • Odmítnutí nároku na odpočet daně,
 • Otázky související s uplatňováním DPH a daňovými povinnostmi,
 • Penále za nedodržování předpisů a chyby ve výkaznictví,
 • Nesprávně uvedená DPH ze strany dodavatelů,
 • Smluvní povinnosti.

Zkušení odborníci na DPH v amavat Europe se znalostmi místních jazyků mohou Vaší společnosti při jednání s místními finančními úřady a třetími stranami pomoci – naše zkušenosti a znalosti místních předpisů často jednání urychlí, mohou vyřešit spory a pomohou zajistit co nejpozitivnější výsledek.

Daňová rozhodnutí

Pravidla a předpisy o DPH mohou být nejednoznačné a nevysvětlují zcela jasně, jak zákon aplikovat v konkrétní situaci. Navíc je třeba vzít v úvahu, jak je právo aplikováno z praktického hlediska.

Proto je často nezbytné kontaktovat příslušný finanční úřad a domluvit se, jak k DPH přistupovat. Je třeba vyjasnit např. jakou sazbu DPH uplatnit u konkrétního zboží nebo služby, nebo zdali platí výjimka, vyjasnit si místo plnění, kdo odpovídá za splatnou DPH apod.

amavat Europe získal daňová rozhodnutí pro klienty v mnoha různých situacích na různých místech. Tato rozhodnutí dodala firmám jistotu, jakým způsobem DPH aplikovat a mohou také vést ke skutečným úsporám – např. prostřednictvím uplatnění snížených sazeb DPH. Rozhodnutí mohou dát klientům jistotu, a tak zmírnit riziko pokut či penále ze strany finančního úřadu.

Zmírnění pokut

V případě, že se společnost dopustí chyb při dodržování předpisů nebo ve vykazování, mohou finanční úřady udělit pokuty či vymáhat úroky.

Tyto pokuty mohou být vypočteny na základě procentuální části z pochybení nebo jako fixní částka a mohou být poměrně významné, často v tisících eur. Některé výměry pokut jsou generovány automaticky systémem používaným finančními úřady, když je daňové přiznání podáno pozdě nebo je pozdě provedena platba. V jiných případech jsou pokuty uloženy správcem daně, který danou záležitost posoudil.

Mnoho zemí má legislativně upraveno, jakým způsobem by pokuty měly být ukládány, zatímco v jiných zemích se toto se posuzuje případ od případu. Je důležité, aby společnosti věděly o možnostech zmírnění pokut buď prostřednictvím odborného posouzení DPH z hlediska hmotněprávního, nebo díky znalostem způsobů, jakými místní finanční úřady pracují.

amavat Europe s úspěchem vyjednal s finančními úřady v mnoha zemích zmírnění penále v případech, kdy klienti udělali chybu ve svých přiznáních k DPH – nebo se nezaregistrovali k DPH ve správném okamžiku. Naše působení vedlo k tomu, že v mnoha případech byly pokuty zcela zrušeny, zatímco v jiných případech měla naše práce za následek významné snížení pokut. V každém případě budeme se společnostmi pracovat na tom, aby se chyba vedoucí k pokutě neopakovala.